Regulamin wypożyczalni sprzętu gastronomicznego Bistro-Rent

Regulamin wypożyczalni sprzętu gastronomicznego Bistro-Rent

(obowiązuje od dnia 02.11.2013 r.)

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki umów najmu (zwanych dalej Umowami lub pojedynczo Umową) sprzętu gastronomicznego (zwanego dalej Sprzętem) zawieranych przez Barbarę Dulińską, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BISTRO-RENT Barbara Dulińska ul. Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, NIP: 813-296-71-63 ( zwaną dalej Wynajmującym).
 2. Najemcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Niniejszy regulamin stanowi każdorazowo integralną część Umowy.

§2

Rezerwacja Sprzętu

 1. Przed zawarciem Umowy konieczne jest dokonanie rezerwacji Sprzętu.
 2. Rezerwacja następuje poprzez:
  a) złożenie zamówienia osobiście w siedzibie Wynajmującego,
  b) złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Wynajmującego: www.bistro-rent.pl,
  c) wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres Wynajmującego: biuro@bistro-rent.pl.
 3. Przed dokonaniem rezerwacji Najemca ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu i zasad najmu Sprzętu obowiązujących u Wynajmującego.
 4. Dokonanie rezerwacji dla swej ważności wymaga potwierdzenia zamówienia przez Wynajmującego, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Potwierdzenie winno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia możliwości rezerwacji Sprzętu, rezerwację uznaje się za nie dokonaną. Najemcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Wynajmującego następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego formularza zamówienia złożonego osobiście przez Najemcę w siedzibie Wynajmującego lub drogą elektroniczną, w formie wiadomości wysłanej przez Wynajmującego na adres e-mail podany przez Najemcę w formularzu zamówienia.

§3

Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie zamówienia przez Najemcę i dokonanie potwierdzenia zamówienia przez Wynajmującego.
 2. Najemca jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia płatnej najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że strony pisemnie postanowią inaczej.
 3. Brak wpłaty zaliczki, o której mowa w ust.2 powyżej, jest równoznaczny z rezygnacją Najemcy z najmu Sprzętu bez konieczności składania przez Wynajmującego jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli. W takim przypadku umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.

§4

Ceny i płatność

 1. Ceny podane w cenniku w siedzibie Wynajmującego oraz na stronie internetowej Wynajmującego są cenami brutto i dotyczą wynajęcia Sprzętu na jedną dobę. Dzień wydania lub dostawy Sprzętu Najemcy liczony jest jako pierwsza doba.
 2. W przypadku wyboru przez Najemcę dodatkowej opcji dostawy Sprzętu przez Wynajmującego do wskazanego miejsca, do ceny najmu każdorazowo doliczony będzie koszt transportu Sprzętu. Koszt ten uzależniony będzie od objętości wynajętego Sprzętu oraz długości trasy dostawy – w wysokości wskazanej przez Wynajmującego akceptowanej przez Najemcę.
 3. Najemca za wynajęty sprzęt zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia, które stanowi kwotę pokrywającą całkowity koszt brutto najmu Sprzętu wraz z ewentualną usługą dodatkową, określoną w ust.2 niniejszego paragrafu.
 4. Zapłata następuje najpóźniej w dniu wydania lub dostawy Sprzętu Najemcy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego co najmniej 14 dni przed terminem wydania lub dostawy Sprzętu, chyba że strony uzgodnią pisemnie inny termin płatności.
 5. Zapis ust.4 powyżej nie ma zastosowania w przypadku konsumenta, który zawiera z Wynajmującym Umowę poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Wynajmującego lub wysłanie wiadomości na adres e-mail Wynajmującego i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Wynajmującego w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Najemcę. W takiej sytuacji zapłata następuje po zwrocie Sprzętu Wynajmującemu, na podstawie faktury VAT z siedmiodniowym terminem płatności wystawionej przez Wynajmującego w terminie 7 dni od dnia zwrotu Sprzętu, chyba że strony ustalą inny termin płatności.
 6. Wynagrodzenie za czynności nieobjęte Umową, tj. wynagrodzenie za zwrot wynajętego Sprzętu przez Najemcę po terminie ustalonym Umową jest płatne w terminie i w sposób wskazany przez Wynajmującego na odrębnej fakturze VAT, chyba że strony pisemnie postanowią inaczej.
 7. Opóźnienie w płatności w/w należności, powoduje naliczenie przez Wynajmującego odsetek ustawowych od zaległej kwoty.

§5

Wydanie i dostawa Sprzętu

 1. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania Sprzętu zgodnie ze złożonym przez Najemcę i potwierdzonym przez Wynajmującego zamówieniem.
 2. Odbiór Sprzętu przez Najemcę może odbyć się poprzez wydanie w siedzibie Wynajmującego lub poprzez dostawę przez Wynajmującego do miejsca wskazanego przez Najemcę.
 3. W przypadku skorzystania przez Najemcę z opcji dostawy przez Wynajmującego, dostawa odbywa się do miejsca wskazanego przez Najemcę na poziomie parteru do pierwszych drzwi.
 4. Najemca ma obowiązek zapewnić możliwość swobodnego dostarczenia Sprzętu, w szczególności droga dojazdowa musi być przejezdna dla pojazdów mechanicznych i wózków podnośnych.
 5. Wydanie lub dostawa Sprzętu odbywa się w obecności osób upoważnionych przez Wynajmującego i Najemcę. Za potwierdzenie wydania lub dostawy Sprzętu uznaje się podpisany przez obie strony w miejscu wydania lub dostawy Sprzętu formularz zamówienia – protokół odbioru Sprzętu przez Najemcę.
 6. Najemca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Sprzętu przy jego wydaniu lub dostawie pod kątem ilościowym i jakościowym.
 7. Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia pisemnie ewentualnych braków lub wad Sprzętu przy jego wydaniu lub dostawie przez Wynajmującego. Reklamacje dotyczące wadliwości Sprzętu, dokonywane po wydaniu lub dostawie Sprzętu Najemcy, winny być zgłaszane Wynajmującemu osobiście, na piśmie lub e-mailem niezwłocznie od momentu stwierdzenia wadliwości.
 8. W przypadku nieobecności Najemcy w terminie, godzinach i miejscu wskazanym jako miejsce dostawy, Sprzęt zostanie odwieziony do siedziby Wynajmującego na koszt Najemcy. W takiej sytuacji uznaje się, iż Najemca odstąpił od Umowy i stosuje się §8 ust.2. To samo dotyczy przypadku, gdy wydanie Sprzętu miało nastąpić w siedzibie Wynajmującego. Zapis tego ustępu nie narusza uprawnienia Najemcy, o którym mowa w §8 ust.5, lecz z zastrzeżeniem w §8 ust.6.

§6

Sposób korzystania ze Sprzętu

 1. Najemca jest zobowiązany do używania Sprzętu w celu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym oraz w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Sprzętu.
 2. Najemca nie ma prawa do oddania części lub całości Sprzętu osobom trzecim do bezpłatnego używania albo w podnajem.
 3. Najemca jest zobowiązany do dbania o Sprzęt oraz do przestrzegania środków ostrożności zaleconych przez Wynajmującego.
 4. Najemca ma obowiązek w szczególności zabezpieczenia Sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi zagrożeniami. Obowiązek ten trwa od chwili wydania lub dostawy Sprzętu Najemcy do chwili zwrotu Sprzętu Wynajmującemu.

§7

Zwrot Sprzętu Wynajmującemu

 1. Zwrot Sprzętu Wynajmującemu przez Najemcę następuje najpóźniej do godziny 12.00 w dniu następującym po ostatnim dniu (dobie) okresu najmu.
 2. Sprzęt winien być zwrócony przez Najemcę w stanie niepogorszonym. Sprzęt winien być umyty/wyczyszczony oraz prawidłowo zapakowany. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Sprzętu będące następstwem prawidłowego używania.
 3. W przypadku zwrotu przez Najemcę Sprzętu nieumytego lub niewyczyszczonego, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami mycia lub czyszczenia.
 4. Kontrola i przeliczenie zwróconego Sprzętu odbywa się w miejscu wskazanym uprzednio przez Najemcę jako miejsce dostawy Sprzętu(w przypadku wyboru przez Najemcę opcji dostawy Sprzętu) lub w siedzibie Wynajmującego w obecności osób upoważnionych przez Najemcę i Wynajmującego. Z czynności zwrotu podpisywany jest przez obie strony protokół zwrotu Sprzętu.
 5. W przypadku, gdy wynajmowany Sprzęt zostanie utracony lub zniszczony, Najemca pokrywa jego wartość według Cennika Strat, który zamieszczony jest w siedzibie Wynajmującego oraz na stronie internetowej Wynajmującego. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały przez niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie wynajętego Sprzętu.
 6. W przypadku zwrotu Sprzętu w terminie późniejszym niż określony w ust.1 niniejszego paragrafu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w wysokości wartości zamówienia Sprzętu za każdą rozpoczętą dobę. Za pierwszą rozpoczętą w ten sposób dobę uznaje się dzień, w którym Sprzęt miał być zwrócony. Nie wyłącza to odpowiedzialności Najemcy za wyrządzoną Wynajmującemu szkodę na zasadach ogólnych.

§8

Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli Najemca lub Wynajmujący odstąpi od Umowy w terminie nie później niż 10 dni przed datą wydania/dostawy Sprzętu, druga strona, z zastrzeżeniem zapisu §8 ust.5, może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto za zamówiony Sprzęt.
 2. Jeżeli Najemca lub Wynajmujący odstąpi od umowy później niż 10 dni przed datą wydania/dostawy Sprzętu, druga strona, z zastrzeżeniem zapisu §8 ust.5, może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100% wartości wynagrodzenia brutto za zamówiony Sprzęt.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno nastąpić na piśmie lub poprzez wiadomość e-mail z zastrzeżeniem §5 ust.8.
 4. W przypadku, gdy do wykonania Umowy nie dojdzie z przyczyn niezależnych od Najemcy lub Wynajmującego w postaci działania siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, które powstały po zawarciu Umowy, strony nie ponoszą odpowiedzialności wskazanej w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu.
 5. Najemca będący konsumentem, który zawiera z Wynajmującym Umowę poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Wynajmującego lub wysłanie wiadomości na adres e-mail Wynajmującego i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Wynajmującego w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Najemcę, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Jeżeli Najemca i Wynajmujący nie umówią się inaczej, prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.5 powyżej nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciodniowego terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.5 powyżej.

§9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy kodeks cywilny.
 2. Dane Najemcy są wykorzystywane przez Wynajmującego wyłącznie w celu realizacji Umowy.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane przez Sąd za pozbawione mocy prawnej, to zostaje ono zastąpione przez odpowiedni przepis prawa obowiązującego, a pozostałe postanowienia regulaminu nie tracą mocy.
Ciasteczka

W celu poprawy działania strony korzystamy z ciasteczek. Zakładamy, że Ci to nie przeszkadza. Jeśli przeszkadza, opuść naszą stronę.

więcej